مراحل عصب کشی ( درمان ریشه)
برداشتن پوسیدگی توسط دندانپزشک در مرحله اول
خارج کردن عصب و تمیز کردن کانال
پرکردن کانال توسط مواد مخصوص
پرکردن حفره ایجاد شده بعد از برداشتن پوسیدگی با مواد کامپوزیتی با آمالگام.